Algemene Beschouwingen 2018

Algemene Beschouwingen 2018 van de fractie Bellingwedde

De fractie van de VVD is blijvend verheugd en ingenomen met het feit dat we in deze gemeente ook het afgelopen jaar een solide coalitie vormen met CDA en PvdA. De samenwerking is goed en gebaseerd op wederzijds vertrouwen, strevend naar een korte eindsprint voor het laatste 0,5 jaar. Gezellig dat er intussen weer een fractie is bijgekomen in de Raad van Bellingwedde. We zijn nu weer met hetzelfde aantal als in het begin. Fijn dat deze nieuwe fractie ook regelmatig de coalitie steunt bij coalitiestandpunten. Misschien dat we het ook nog eens kunnen hebben over verplichte zwemles en vanzelfsprekend dan ook over o.a. verplicht Duitse les op alle basisscholen en verplicht technische vakken op alle VMBO scholen. Vroegtijdige Oriëntatie op werk is het allerbelangrijkste in deze regio.

Wederom zijn veel belangrijke zaken aan de orde geweest en voortvarend opgepakt. We gaan een aantal punten memoreren die onze VVD-fractie relevant heeft gevonden te noemen in relatie tot het afgelopen jaar en zaken die onze fractie belangrijk genoeg vindt om het komende 0.5 jaar nog te realiseren c.q. aan de orde te stellen en te beginnen met:

Financiën. Dit betekent voor deze gemeente constant scherp aan de wind zeilen en dat is niet helemaal gelukt. Met een goed schip en goede bemanning is dat helaas niet mogelijk gebleken. Het blijft een zaak van doelen bewust te kiezen en te zoeken naar efficiëntie en het verhogen van de productiviteit binnen alle organisaties en samenwerkingsverbanden. Dat geldt ook voor de gemeentelijke organisatie zelf.

Door de beste keuzes te maken is er toch een klein negatief saldo op de jaarrekening 2016. De nullijn moet blijkbaar worden voortgezet zodat we ook volgend jaar kunnen terugkijken op een financieel gezond jaar. Er is geen ruimte voor extra voorzieningen, ook niet in het sociale domein. De 7 magere jaren zijn voor de gemeente Bellingwedde en haar inwoners blijkbaar nog niet voorbij. Gelukkig is er ook licht aan de horizon. De economie trekt goed aan en hopelijk zal dat ook z’n positieve maar vertraagde uitwerking hebben op de bewoners in Westerwolde. Over de grens zijn er 22000 vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Waar blijven de Nederlanders??

We zijn verheugd over het feit dat er binnen Synergon enkele positieve ontwikkelingen zijn, maar we zijn er nog lang niet. Er wordt te weinig of niets gedaan met de adviezen en aanbevelingen uit de geldverslindende rapporten, zijnde de Quick Scan en Radaradvies. Waarom worden die niet direct ter hand genomen om het operationele resultaat te verbeteren waar we met z’n allen, alle inwoners, bij gebaat zijn. Ook dat komt de uitstraling van Synergon als organisatie ten goede. Hoe kan een zittende a.i. directie die vastgeroest zit in oude structuren en culturen voortvarend een

Management Team efficiënt aansturen? Afgezien van de slagen die gemaakt zijn is het verlies nog steeds veel te hoog Dit heb heeft onze fractie vorig jaar genoemd en er valt niet veel aan toe te voegen. Kijk simpelweg naar de slechte cijfers van jan. en febr. dit jaar en we weten genoeg. We wachten de ontwikkelingen m.b.t het akkoord van Westerlee af maar dat er veel staat te gebeuren zodat er een efficiëntere organisatie komt valt te betwijfelen. In 4 jaar tijd heeft men het aantal code 50 medewerkers niet terug kunnen dringen naar nul!!!

De VVD-fractie staat voor een liberale partij waar bewoners maar ook ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun idealen te realiseren. We denken dan aan de mooie ligging van onze gemeente en de lage kosten om hier een bedrijf te starten. Het feit dat er in het eerste jaren ruim 80 bedrijven supporter zijn geworden van Cittaslow spreekt boekdelen. Toch maken we ons ook zorgen over Cittaslow. Het moet zeker niet te slow worden want snelheid blijft geboden bij een groeiende economie. Misschien moeten we het om het jaar even Cittaquick noemen. We zijn als liberale partij trots op onze ondernemers. Zij zijn de spil binnen de economie. We moeten ondernemers laten ondernemen. 80 procent van wat er verdiend wordt in ons land, wordt bijeengebracht door de ondernemers. De rest is ballast. Geef kandidaat ondernemers de kans om te ondernemen en te bouwen binnen de gemeente. Stel geen regels op die dit tegenwerken en laat de provincie volledig buiten spel. Wij kunnen immers zelf heel goed een besluit nemen over onze gemeente grond en daar hebben we de provincie niet voor nodig. Straal een eenheid uit met de overige gemeenten in dit gebied. Geef de ondernemers de ruimte, want wat zou de gemeente Bellingwedde maar ook Vlagtwedde nog voorstellen wanneer er geen agrariërs zouden ondernemen, staan we daar wel elke dag bij stil? Ze zijn goed voor het bestaan van de gemeenten in dit gebeid en vormen een aanzienlijk deel van onze nationale landbouwexport. In 2016 bereikte deze landbouwexport wederom een recordhoogte.

De VVD-fractie is gelukkig met het feit dat er een “rottekiezenbeleid” is. Voorlopig is dit echter alleen nog beleid, wanneer worden er spijkers met koppen geslagen? Nog steeds staat het grenskantoor er niet uitnodigend bij. Wanneer gebeurt er nu echt iets?? We blijven aandringen op een waardering voor het goed onderhouden c.q. opknappen van een monumentaal pand. Er wordt immers door de gemeente wel goede sier mee gemaakt dat ze in Bellingwolde staan. De gemeente moet oppassen met het duurzaam groen bestrijden. Dit wordt een kind met een waterhoofd en dat gaat uiteindelijk de burger veel geld kosten. Hoe gaat men de extra investeringen in machines en personeel uit leggen aan de burger?

Dat het financieel goed vertoeven is in deze gemeente blijkt uit het feit dat voor het 4e jaar de WOZ niet wordt verhoogd en dat de tarieven voor de afvalstoffen niet verhoogd zullen gaan worden, integendeel, de tarieven worden naar beneden bijgesteld. Als VVD fractie zien we dan ook een harmonisatie met Vlagtwedde als doelstelling voor de komende jaren.

Als VVD-fractie zetten we in op het gezonde verstand en de kracht van de stille diplomatie. Onze fractie ziet het versnellen van een fusie van scholen binnen de dorpen als een stap in de goede richting. Snelheid is geboden. We zijn helaas geconfronteerd met het tegengestelde. De organisaties (o.a. SOOOG) die dit moeten realiseren kunnen elkaar niet vinden. Te veel ego’s die een andere agenda hebben en de efficiency alleen betrekken op hun eigen kleine gezichtsveld.

Verheugend nieuws was het feit dat De Meet goed wordt aangepakt en dat er unaniem ruimte is gemaakt voor een aanvullend budget.. Het gaat met de exploitatie zoals het

zich nu laat aanzien een stuk beter. Er is een accommodatie neergezet die gezien mag worden. Als fractie zien we met belangstelling uit naar de financiële plaatjes van de buurthuizen voor de komende jaren. Ook zij moeten scherp aan de wind blijven zeilen.

Als VVD-fractie zijn we zeer content met de projecten Hoefijzer 2 en de verbetering van het dorpsplein te Blijham. Dit komt het PR aanzien van de dorpen ten goede. Het zijn beide visitekaartprojecten. Met het project “Wedde dat ’t lukt” is Bellingwedde op de kaart gezet. Fijn dat we zelfs koninklijk bezoek daarmee hebben uitgelokt en gekregen. We moeten laten zien wat we in huis hebben. Beter een 9 dan een 8. Goed gedaan en goed gepresenteerd. Misschien moeten we gaan nadenken over kunstgras op de sportvelden zodat er ook in de winter gevoetbald kan worden. Dit is ook medisch/ sportief gezien een goede opsteker voor de gemeente en haar bewoners.

Ten slotte is onze fractie nog steeds heel gelukkig over de komende fusie met Vlagtwedde. Onze politieke partij heeft 4 jaar geleden reeds besloten om te komen tot een afdeling. We waren daarin zoals op velerlei terreinen een koploper.

Iets waar we als VVD fractie wel zorgen over blijven maken zijn de gemeenschappelijke regelingen. In hoe verre hebben we daar financieel en organisatorisch nog grip op behalve door het opstellen van een zienswijze waar regelmatig geen terugkoppeling over plaats vindt. We hebben het jaren geleden voorspeld en we krijgen een volledig gelijk aan onze zijde. Het worden voor gemeente en raden niet meer bestuurbare organen (voorbeeld GR omgevingsdienst) met vele financiële consequenties (voorbeeld GR Veiligheidsregio) die op korte termijn maar zeker op de langere termijn niet te overzien zijn. Hoge indexeringen worden als vanzelfsprekend doorgevoerd!! Hierbij komt ook nog dat de politieke macht van de gemeenteraden aan banden is gelegd. Zelfs GR Synergon maakt er weer een agendapunt van!!

Voorzitter, we zien als VVD-fractie ook komend jaar desondanks met veel vertrouwen tegemoet. Met een goed team en een goed schip zijn we in staat in de Gemeente Bellingwedde en na 1 jan 2018 Westerwolde op koers te houden. Pompen of verzuipen is voor deze gemeenten gelukkig niet meer van toepassing, alhoewel we hebben het lek soms boven water en soms even weer staat het gedeeltelijk onder water.

Dank aan het college voor deze grote inzet ondanks soms tegenspoed door ziekte.


VVD Fractie Bellingwedde